OTO ลงทุน “บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” ลุยธุรกิจ Social Bureau

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

OTO แจ้งความคืบหน้าบริษัทย่อย “อินโน ฮับ” เข้าลงทุนในธุรกิจ Social Bureau ของ “บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” มูลค่าการลงทุน 20 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียว

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น

ระหว่างบริษัท อินโน ฮับ จำกัด (อินโน ฮับ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด กับบริษัท บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำกัด (บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบสถานะเพื่อการเข้าลงทุน โดยอินโน ฮับ ในธุรกิจ Social Bureau ของบล็อค เชน ไพรม์ โฮลดิ้ง แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ ผลการตรวจสอบสถานะในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้อินโน ฮับ เข้าลงทุนใน บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง

โดยการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง (สัญญาจองซื้อหุ้น) เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างอินโน ฮับ กับ บล็อคเขน ไพรม์ โฮลดิ้ง

จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดใน บล็อคเชนไพรม์ โฮลดิ้ง โดยมีมูลค่าการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ท่ากับ 20,000,000 บาท (ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 อินโน ฮับได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว ทั้งนี้ มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการของอินโน ฮับ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง มีมติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้กับอินโน ฮับ

3. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเสนอชื่อโดยอินโน ฮับ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business